tdri logo

Notice: Undefined offset: 0 in /home/uatcenter/domains/uatcenter.com/public_html/tdri/wp-content/themes/twentytwentyfour-child/functions.php on line 229

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/uatcenter/domains/uatcenter.com/public_html/tdri/wp-content/themes/twentytwentyfour-child/functions.php on line 241
6 มี.ค. 2016
Read in Minutes

Views

ชี้แจงและแก้ไขข้อมูล “ประเด็นวุ่นๆ…เรื่องทุนการศึกษา”

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

หลังจากที่ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นในรายการ “คิดยกกำลังสอง” ตอน “ประเด็นวุ่นๆ…เรื่องทุนการศึกษา” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยนำเสนอปัญหาของทุน สกอ. ทุน พสวท. และทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และได้นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารทุนการศึกษาของรัฐบาลไทย   มีผู้ได้ทักท้วงและตั้งข้อสังเกตต่อข้อมูลที่นำเสนออย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในส่วนของทุน พสวท. ซึ่งผู้เขียนขอน้อมรับฟังทุกความเห็นด้วยความขอบคุณ

ผู้เขียนขอใช้โอกาสนี้ขออภัยสำหรับความผิดพลาดในการนำเสนอข้อมูล แก้ไขข้อมูลที่นำเสนอไปให้ถูกต้อง และอธิบายประเด็นต่างๆ ที่มีการตั้งข้อสังเกต

มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้เขียนควรใช้ข้อมูลโดยตรงจาก สสวท. ซึ่งเป็นผู้บริหารทุน พสวท. ในการวิเคราะห์    ผู้เขียนขอชี้แจงว่า ทีมวิจัยได้ใช้ข้อมูลที่ได้มาจาก พสวท. ทั้งจากเว็บไซต์ของหน่วยงานและการขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลทั้งสองชุดมีตัวเลขไม่ตรงกันหลายแห่ง ทำให้ได้ข้อสรุปที่แตกต่างกันตามข้อมูลแต่ละชุด อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองชุดก็ไม่แตกต่างกันคือ สะท้อนถึงปัญหาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุน   ทั้งนี้ ในบทความนี้  ผู้เขียนจะใช้ข้อมูลของ พสวท. ที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นหลัก เพราะเป็นข้อมูลสาธารณะที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปสอบทานได้ 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสรุปสถานภาพของผู้รับทุน พสวท.  ตารางดังกล่าวรายงานสถานะของผู้รับทุนเป็นรุ่น (cohort) ตามปีที่รับทุน โดยแจกแจงสถานะของผู้รับทุนแต่ละรุ่นว่า มีผู้รับทุนทั้งหมดเท่าไร กำลังเรียนอยู่เท่าไร  สำเร็จการศึกษาหรือออกจากโครงการไปแล้วเท่าไร   เช่น ตัวเลขในแถว 401 หมายถึง ข้อมูลของผู้รับทุนรุ่นปี 2540 ซึ่งเป็นผู้รับทุนระดับม.ปลาย (ถ้าเป็นทุนระดับอุดมศึกษาในปีนั้นจะใช้รหัส 402)   ผู้รับทุนรุ่นดังกล่าวมีทั้งหมด 51 คน กำลังเรียนอยู่ 8 คน เรียนจบแล้ว  21 คน และออกจากโครงการไปแล้ว 22 คน (โดยมีทั้งลาออกเองและที่พ้นสภาพหรือถูกให้ออก)

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อสังเกตหลายประการคือ  ประการที่หนึ่ง มีผู้ที่ออกจากโครงการทั้งลาออกเองและที่พ้นสภาพหรือถูกให้ออกจำนวนมากคือ 700 คน หรือร้อยละ 19.5 ซึ่งน่าจะชี้ถึงปัญหาบางประการในการบริหารทุนดังกล่าวที่ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขต่อไป

ประการที่สอง มีผู้ที่ปรากฏสถานะว่า “กำลังเรียนอยู่” แต่เรียนช้ากว่ากำหนดจำนวนไม่น้อย  เช่น มีผู้รับทุนปริญญาตรี-ปริญญาเอกในปี 2540 (แถว 402) ที่ยังคงเรียนอยู่ถึง 15 คน ทั้งที่หากนับถึงปี 2556 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการรายงานสถานะ เวลาก็ผ่านมาแล้วถึง 16 ปี ซึ่งเพียงพอที่จะเรียนจนจบปริญญาตรี-ปริญญาเอก ที่ควรใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 11 ปี   ทั้งนี้ หากคำนวณจำนวนผู้ที่เรียนช้ากว่ากำหนดจากตารางดังกล่าว จะพบว่ามีอย่างน้อย 365 คน (ร้อยละ 10.1) ที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว

ที่ผู้เขียนใช้คำว่า “อย่างน้อย” เพราะเป็นการคำนวณอย่างอนุรักษ์นิยมมาก เนื่องจากมีผู้รับทุนบางส่วนที่ได้ทุนเรียนเฉพาะระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ซึ่งควรใช้เวลาเรียนไม่เกิน 7 ปี แต่ผู้เขียนก็คิดเหมารวมไป เพราะไม่มีข้อมูลในรายละเอียด   ทั้งนี้ หากดูข้อมูลในรายบุคคลบางส่วนที่ผู้เขียนมี จะพบว่ามีผู้ที่เรียนนานถึง 20 ปี แต่ยังมีสถานะ “ขยายเวลา” หรือมีผู้ที่เรียนนานถึง 18 ปี แต่ก็ยังมีสถานะ “ปรกติ” ซึ่งน่าจะบ่งชี้ถึงปัญหาในการบริหารจัดการทุน

หากรวมเฉพาะข้อมูล 2 ส่วนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า มีผู้ที่มีปัญหาทั้งที่ออกจากโครงการไปและผู้ที่เรียนช้ากว่ากำหนด ถึงเกือบร้อยละ 30 ของทั้งหมด

นอกจากนี้ หากจำกัดเฉพาะผู้รับทุนการศึกษาระหว่างปี 2527-2543 ซึ่งในปัจจุบันควรเรียนจบทั้งหมดเพราะเวลาผ่านมาถึง 15 ปีแล้ว จะพบว่า มีผู้ที่ยังคงเรียนอยู่ร้อยละ 12 และออกจากโครงการร้อยละ 29 ตัวเลขทั้งสองส่วนนี้รวมกันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 41 (ดูกราฟด้านล่าง)

140_Scholarship

ผู้เขียนคิดว่า ข้อมูลดังกล่าวน่าจะชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างของปัญหาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุน พสวท.  แม้สัดส่วนจะไม่สูงอย่างที่นำเสนอในรายการ “คิดยกกำลังสอง”

ประการที่สาม ปัญหาประสิทธิภาพในการบริหารทุนไม่ได้จำกัดอยู่กับทุน พสวท. เท่านั้น เพราะหากดูสถานะของผู้รับทุน สกอ. จะพบว่า ในระหว่างปี 2535-2548 มีผู้รับทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโท-ปริญญาเอก 5,342 คน  แต่ในขณะนี้ มีผู้ที่มีสถานะ “ยังเรียนอยู่” ถึง 1,507 คน หรือร้อยละ 28.2 ทั้งที่นับตั้งแต่ปี 2548 เวลาก็ผ่านมากว่า 10 ปี ซึ่งนานพอที่จะเรียนจบปริญญาโทต่อด้วยปริญญาเอก   นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ผิดสัญญาอีกจำนวนหนึ่งด้วย

ประการที่สี่ ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงปัญหาการหนีทุนเป็นหลัก แม้ที่ผ่านมาสังคมจะให้ความสนใจมากต่อปัญหากรณีทันตแพทย์หนีทุน เพราะต้องการให้สังคมได้เห็นปัญหาในภาพที่ใหญ่กว่านั้นคือ  ประสิทธิภาพในการบริหารทุนการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งมาจากภาษีของประชาชน

ผู้ขียนหวังว่าข้อมูลที่นำเสนอนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยเสนอแนะแนวคิดบางส่วนในรายการ “คิดยกกำลังสอง” ด้วย  ที่สำคัญผู้เขียนไม่ได้กล่าวหา หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และไม่ได้วิจารณ์ว่า ผู้ที่รับทุนการศึกษาต่างๆ มีคุณภาพหรือทำประโยชน์ให้ประเทศหรือไม่ เพราะปรากฏชัดอยู่แล้วที่มีหลายท่านที่ทำประโยชน์ แต่ต้องการชี้ปัญหาของระบบการบริหารทุนมากกว่า

ตารางที่ 1 สรุปสถานภาพของผู้รับทุน พสวท.

ปี กำลังเรียน (คน)  สำเร็จการศึกษา (คน)  ออกจากโครงการ (คน) รวม
ทุน พสวท. ทุนอื่น รวม % จบตรี จบโท จบเอก รวม % พ้นสภาพ ลาออก รวม %
271 0 0 0 0 0 8 10 18 62.07 9 2 11 37.93 29
272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 0 0 0 0 0 1 14 15 65.22 6 2 8 34.78 23
282 0 0 0 0 0 8 18 26 74.29 7 2 9 25.71 35
291 0 0 0 0 0 2 15 17 62.96 7 3 10 37.04 27
292 0 0 0 0 2 7 22 31 75.61 10 0 10 24.39 41
301 1 0 1 4.55 0 1 14 15 68.18 5 1 6 27.27 22
302 0 0 0 0 0 12 23 35 85.37 1 5 6 14.63 41
311 0 0 0 0 0 2 11 13 65 3 4 7 35 20
312 1 0 1 2.63 1 4 25 30 78.95 2 5 7 18.42 38
321 0 0 0 0 0 0 15 15 57.69 6 5 11 42.31 26
322 0 0 0 0 0 4 16 20 68.97 4 5 9 31.03 29
331 0 0 0 0 0 3 12 15 68.18 5 2 7 31.82 22
332 5 0 5 16.67 0 5 14 19 63.33 6 0 6 20 30
341 1 0 1 4 0 5 15 20 80 2 2 4 16 25
342 0 0 0 0 1 4 19 24 64.86 12 1 13 35.14 37
351 1 0 1 3.33 0 7 13 20 66.67 8 1 9 30 30
352 7 0 7 14 0 7 15 22 44 19 2 21 42 50
361 3 0 3 9.38 0 1 20 21 65.63 1 7 8 25 32
362 5 0 5 6.49 1 16 39 56 72.73 13 3 16 20.78 77
371 2 0 2 5.56 0 3 20 23 63.89 6 5 11 30.56 36
372 6 2 8 13.11 0 11 24 35 57.38 17 1 18 29.51 61
381 4 4 8 23.53 0 4 15 19 55.88 5 2 7 20.59 34
382 5 3 8 11.94 0 17 25 42 62.69 10 7 17 25.37 67
391 4 2 6 17.14 0 1 13 14 40 12 3 15 42.86 35
392 3 2 5 8.62 0 13 23 36 62.07 16 1 17 29.31 58
401 5 3 8 15.69 0 1 20 21 41.18 15 7 22 43.14 51
402 9 6 15 15.96 0 14 42 56 59.57 20 3 23 24.47 94
411 9 9 18 31.03 0 4 19 23 39.66 15 2 17 29.31 58
412 7 6 13 16.25 0 10 26 36 45 29 2 31 38.75 80
421 8 9 17 28.33 0 3 19 22 36.67 15 6 21 35 60
422 5 9 14 15.91 0 12 38 50 56.82 18 6 24 27.27 88
431 11 13 24 41.38 0 4 20 24 41.38 4 6 10 17.24 58
432 10 9 19 20 0 14 40 54 56.84 18 4 22 23.16 95
441 16 11 27 48.21 0 0 11 11 19.64 14 4 18 32.14 56
442 14 7 21 22.11 0 10 54 64 67.37 8 2 10 10.53 95
451 19 9 28 50.91 0 0 3 3 5.45 13 11 24 43.64 55
452 21 5 26 27.37 0 7 48 55 57.89 11 3 14 14.74 95
461 31 12 43 75.44 0 0 2 2 3.51 1 11 12 21.05 57
462 25 17 42 44.21 0 5 34 39 41.05 13 1 14 14.74 95
471 39 3 42 73.68 0 5 0 5 8.77 2 8 10 17.54 57
472 47 13 60 51.72 1 5 31 37 31.9 11 8 19 16.38 116
481 36 2 38 69.09 0 0 0 0 0 4 13 17 30.91 55
482 50 7 57 61.96 0 8 10 18 19.57 13 4 17 18.48 92
491 49 2 51 85 0 0 0 0 0 4 5 9 15 60
492 62 14 76 89.41 0 1 5 6 7.06 2 1 3 3.53 85
501 25 0 25 86.21 0 0 0 0 0 2 2 4 13.79 29
502 81 9 90 88.24 0 8 2 10 9.8 1 1 2 1.96 102
511 40 2 42 75 0 0 0 0 0 2 12 14 25 56
512 77 6 83 96.51 0 1 0 1 1.16 0 2 2 2.33 86
521 44 0 44 81.48 0 0 0 0 0 6 4 10 18.52 54
522 87 5 92 95.83 0 2 0 2 2.08 1 1 2 2.08 96
531 37 0 37 74 0 0 0 0 0 6 7 13 26 50
532 120 2 122 90.37 0 1 0 1 0.74 7 5 12 8.89 135
541 46 1 47 83.93 0 0 0 0 0 3 6 9 16.07 56
542 99 2 101 93.52 0 1 0 1 0.93 2 4 6 5.56 108
551 73 0 73 85.88 0 0 0 0 0 3 9 12 14.12 85
552 93 0 93 94.9 0 0 0 0 0 1 4 5 5.1 98
561 90 0 90 94.74 0 0 0 0 0 1 4 5 5.26 95
562 115 0 115 96.64 0 0 0 0 0 1 3 4 3.36 119
571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1548 206 1754 48.78 6 262 874 1142 31.76 458 242 700 19.47 3596

ที่มา: พสวท. (เข้าถึงตารางนี้ได้ที่ เมนู : รายงานสรุปสถานภาพ ที่  http://dpst.ipst.ac.th/index.php/component/dpst/?controller=report&Itemid=167)

หรือ ดาวน์โหลดเอกสารจาก เว็บไซต์ พสวท. ได้ที่นี่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ